Bescherming persoonsgegevens

Plan-IT-all is de maker en eigenaar van de website www.schoolplanner.nu. 

Uitgangspunten bij bescherming en beveiliging van persoonsgegevens

Plan-IT-all gaat zorgvuldig met alle gegevens om en zorgt ervoor dat verwerking van deze gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
Plan-IT-all respecteert ieders privacy en zal niet ongevraagd gegevens weggeven of verkopen. Plan-IT-all spant zich in om met passende technische en organisatorische maatregelen (persoons)gegevens te beschermen en te beveiligen tegen verlies of misbruik. Dat privacy wordt gerespecteerd en dat gegevens goed worden beschermd en beveiligd, betekent niet dat gebruikers van Schoolplanner anoniem zijn. Afhankelijk van de door de school zelf beheerde instellingen kunnen zijn gegevens voor een of meer andere gebruikers (gedeeltelijk) zichtbaar zijn.

Aanmelding bij Autoriteit Persoonsgegevens

Plan-IT-all heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens. Bij de aanmelding is precies omschreven welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden de gegevens worden verwerkt en aan welke personen en of instanties de gegevens (kunnen) worden verstrekt. De aanmelding van Plan-IT-all is te vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/, bij de openbare registers.

Wat kan de gebruiker zelf doen

De gebruikers van de applicaties van Plan-IT-all hebben een rol bij het beschermen van hun gegevens. Absolute veiligheid op internet kan namelijk niet worden gegarandeerd. Dat komt omdat er fouten worden gemaakt bij het ontwerpen van systemen, doordat mensen misbruik (proberen te) maken van systemen, door technische onvolkomenheden van en in systemen of door vergissingen van gebruikers.
Om misbruik van ingevoerde gegevens te voorkomen vraagt Plan-IT-all van gebruikers:

  • een sterk wachtwoord te gebruiken bij voorkeur dus met wisselende letters en cijfers (zoals bijvoorbeeld het wachtwoord dat bij het aanmaken van een account is verstrekt)
  • het wachtwoord regelmatig aan te passen
  • het wachtwoord altijd geheim te houden (en dus ook voorzichtig zijn bij het typen van het wachtwoord in aanwezigheid van anderen).

Beheer van gegevens door Plan-IT-all

Plan-IT-all kan ingevoerde gegevens eventueel raadplegen, maar doet daarmee niet meer dan strikt noodzakelijk is voor een goed gebruik van Schoolplanner. School- of klasgenoten kunnen de gegevens (afhankelijk van de instellingen, die de school zelf beheert) ook zien en gebruiken om contact te zoeken.
Plan-IT-all zal nooit zonder toestemming gegevens of privacyinstellingen van een gebruiker aanpassen.
Indien Plan-IT-all wettelijk verplicht is of wordt gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek tegen een bezoeker van de website of een gebruiker, kan het voorkomen dat gegevens worden overdragen.

Beheer van gegevens door gebruikers

Plan-IT-all laat voor iedere gebruiker (bijvoorbeeld ouders of medewerkers van de school) een account maken waarin onder andere NAW-gegevens worden opgeslagen. Gebruikers kunnen hun eigen gegevens, en de daarop betrekking hebbende privacyinstellingen, altijd bekijken en wijzigen in hun account.

Misbruik van de applicaties van Plan-IT-all

Plan-IT-all heeft het recht om in te grijpen als er naar oordeel van Plan-IT-all ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van (een van) de systemen.
Plan-IT-all heeft het recht naar eigen inzicht, bijvoorbeeld als misbruik wordt vermoed of geconstateerd, bezoekers van de website en (mogelijk toekomstig) gebruikers het (verdere) gebruik van de systemen te weigeren aan de hand van profielinformatie, e-mailadressen of IP-nummers van deze bezoekers of (toekomstig) gebruikers.

Informatie van derden

De website van Plan-IT-all kan links bevatten die leiden naar andere websites. Dit document heeft op die websites geen betrekking. Plan-IT-all accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (het gebruik, de werking en/of de inhoud van) websites van derden.

Dit document is voor het laatst aangepast op 21 oktober 2016 en maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden van Plan-IT-all. Deze voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar.