Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de 1) de website www.schoolplanner.nu, op 2)  onderliggende websites en 3) op door Plan-IT-all beheerde domeinen, hierna 'website' genoemd. Plan-IT-all is gevestigd te Utrecht en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 52889319.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie of applicatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en stem je in met onderstaande voorwaarden en beperkingen.

Aansprakelijkheid

Plan-IT-all is niet aansprakelijk voor enige schade, zoals zaaks- en vermogensschade, en/of enig ander nadeel die direct of indirect het gevolg is van gebruik van of in enig ander opzicht verband houdt met de website of de daarop aangeboden informatie of applicatie, waaronder in ieder geval begrepen moet worden — maar niet beperkt tot — het gebruik van de website, de (on)bereikbaarheid van de website, en problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Plan-IT-all of door derden.
Tevens aanvaardt Plan-IT-all geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt ten gevolge van het gebruik van gegevens verstrekt door of namens Plan-IT-all of derden via de website. Plan-IT-all garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, databankrechten, merkrechten, octrooien, andere intellectuele eigendomsrechten en domeinnamen) met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto's, programmatuur, merken, logo's en alle overige materialen — inclusief de combinatie(s) daarvan — berusten bij Plan-IT-all.
Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n) is het je niet toegestaan deze website, of enig onderdeel daarvan, geheel of gedeeltelijk te kopiëren, openbaar te maken, op te vragen, te hergebruiken of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.

Informatie (van derden)

De website kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzingen bevatten naar de websites van derden. Plan-IT-all heeft geen zeggenschap over deze informatie en websites en is derhalve niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en/of de toegang hiervan.

Toepasselijk recht

Op de website en op de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.