Klachtenregeling


In het kader van de uitvoering van de kwaliteitswet hanteert de Ballon een algemene klachtenregeling. Ouders en leerlingen kunnen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel.

Gedragslijn

Indien de klacht direct met uw kind te maken heeft, neemt u in eerste instantie contact op met de leerkracht. Afhankelijk van de aard van de klacht kunt u ook terecht bij de schoolleider of een van onze interne contactpersonen. Deze zijn aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van ouders of kinderen altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden aangepakt.

Elke ouder of kind kan een beroep op de interne contactpersoon  doen als er problemen zijn waar u of uw kind niet met iedereen over durft te praten of wil praten. Deze problemen kunnen te maken hebben met machtsmisbruik, zoals seksuele intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld en inbreuk op de privacy, maar ook met de didactische, pedagogische en/ of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waar uw kind in zit.

Het gesprek met de interne contactpersoon wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming. In het overleg met de interne contactpersoon wordt gekeken wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.

Als het nodig mocht zijn, is de volgorde van doorverwijzing (met uitzondering van klachten met betrekking tot seksuele intimidatie) als volgt: de clusterdirecteur, eventueel het bevoegd gezag, een van de externe vertrouwenspersonen en tot slot de Onafhankelijke Klachtencommissie van de Vereniging Openbaar Onderwijs Utrecht, waarbij de Ballon is aangesloten.

Vertrouwenspersonen

Interne vertouwenspersoon

Margriet Helleman
margiet.helleman@ballon.nl

Externe vertrouwenspersoon

Kees den Braber
braberk@decos.nl

Onafhankelijke klachtencommissie   

VOOU
klachten@voou.nl