Algemene voorwaarden

1. Aanbiedingen, overeenkomsten en communicatie

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Plan-IT-all goederen en/of diensten aan wederpartij levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
1.2   Alle aanbiedingen van Plan-IT-all zijn vrijblijvend, tenzij door Plan-IT-all schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Plan-IT-all opgegeven eisen die aan de prestaties van Plan-IT-all worden gesteld, alsmede andere gegevens waarop Plan-IT-all zijn aanbieding baseert.
1.3   Voorwaarden van wederpartij die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden blijven uitdrukkelijk buiten toepassing.
1.4   Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. Prijs en betaling

2.1   Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege
worden opgelegd.
2.2   Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van wederpartij, geldt dat Plan-IT-all gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de prijzen en tarieven aan te passen. Indien wederpartij niet akkoord gaat met een dergelijke aanpassing, is wederpartij gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving van de prijsaanpassing de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
2.3   Partijen zullen in de overeenkomst de berekeningswijze voor de vergoeding, alsmede de datum of data waarop Plan-IT-all de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan wederpartij in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door wederpartij betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen zal wederpartij binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
2.4   Indien wederpartij de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is wederpartij, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien wederpartij na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Plan-IT-all de vordering uit handen geven, in welk geval wederpartij naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

3. Voorbehoud van eigendom en rechten

3.1   Alle aan wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Plan-IT-all totdat alle bedragen die wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die wederpartij wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Plan-IT-all zijn voldaan.
3.2   Rechten worden in voorkomend geval aan wederpartij steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

4. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

4.1   Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Plan-IT-all. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van wederpartij tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
4.2   Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor wederpartij ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op wederpartij, dan laat dit de bevoegdheid van Plan-IT-all onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van Plan-IT-all aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van wederpartij zijn of worden gedaan.
4.3   Het is Plan-IT-all toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de
programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is wederpartij niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat wederpartij geen reservekopie van programmatuur kan maken, zal Plan-IT-all wederpartij desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.

5. Medewerking door wederpartij

5.1   Wederpartij zal Plan-IT-all steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen. Indien wederpartij in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.
5.2   Wederpartij draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door Plan-IT-all te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
5.3   Indien wederpartij programmatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens op een
informatiedrager aan Plan-IT-all ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Plan-IT-all
voorgeschreven specificaties.
5.4   Indien wederpartij de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Plan-IT-all stelt of indien wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Plan-IT-all het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Plan-IT-all tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.
5.5   Ingeval medewerkers van Plan-IT-all op locatie van wederpartij werkzaamheden verrichten, draagt wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden.
Wederpartij vrijwaart Plan-IT-all voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Plan-IT-all, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van
handelen of nalaten van wederpartij of van onveilige situaties in diens organisatie. Wederpartij zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van Plan-IT-all kenbaar maken.
5.6   Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van
telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is wederpartij verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Plan-IT-all staan. Plan-IT-all is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij wederpartij bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Plan-IT-all. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten is Plan-IT-all gerechtigd wederpartij toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Plan-IT-all kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. Wederpartij behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Plan-IT-all is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.

6. Leveringstermijnen

6.1   Alle door Plan-IT-all genoemde of overeengekomen termijnen zijn naar beste weten
vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Plan-IT-all
bekend waren. Plan-IT-all spant zich er naar behoren voor in overeengekomen termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen termijn brengt Plan-IT-all niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Plan-IT-all wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat wederpartij hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Plan-IT-all is niet gebonden aan al dan niet uiterste termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Plan-IT-all gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Plan-IT-all en wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden.

7. Beëindiging overeenkomst

7.1   Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
7.2   Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor
onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van
redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke
opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden
genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
7.3   In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan wederpartij een overeenkomst van dienstverlening slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.
7.4   Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Plan-IT-all is wegens deze beëindiging
nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
Ingeval van faillissement van wederpartij vervalt het recht tot gebruik van aan wederpartij ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.
7.5   Indien wederpartij op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 7.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee
samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij wederpartij bewijst dat Plan-IT-all ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Plan-IT-all vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin
bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

8.1   De totale aansprakelijkheid van Plan-IT-all wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 100.000 (honderd duizend Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Plan-IT-all aan de
overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien
de overeenkomst door of op vordering van wederpartij wordt ontbonden.
b. redelijke kosten die wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat
Plan-IT-all op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met
eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
8.2   Aansprakelijkheid van Plan-IT-all voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van
aanspraken van afnemers van wederpartij, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door wederpartij aan Plan-IT-all voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door wederpartij aan Plan-IT-all voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 8.1, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
8.3   De aansprakelijkheid van Plan-IT-all wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien wederpartij Plan-IT-all onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Plan-IT-all ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Plan-IT-all in staat is adequaat te reageren.
8.4   Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Plan-IT-all meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Plan-IT-all vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
8.5   Wederpartij vrijwaart Plan-IT-all voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Plan-IT-all geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

9. Vertrouwelijke gegevens en privacy

9.1   Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.
9.2   Wederpartij vrijwaart Plan-IT-all voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door wederpartij wordt gehouden of waarvoor wederpartij uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij wederpartij aantoont dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Plan-IT-all toerekenbaar zijn.

10. Beveiliging en privacy

10.1   Plan-IT-all voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als bewerker op hem rusten. Plan-IT-all zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
10.2   Wederpartij staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van
persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming
Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven
aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Wederpartij zal Plan-IT-all alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

11. Overmacht

11.1   Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van Plan-IT-all, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door wederpartij aan Plan-IT-all zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen en programmatuur van derden.
11.2   Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen.

12 Toepasselijk recht

12.1   De overeenkomsten tussen Plan-IT-all en wederpartij worden beheerst door Nederlands recht.