Privacy beleid

Hoe gaan we om met gegevens

Schoolplanner synchroniseert met het LAS en ontvangt daaruit de gegevens die nodig zijn om van de Schoolplanner functionaliteiten gebruik te maken. Nieuwe ouders/medewerkers krijgen o.b.v. de synchronisatie direct een account.

Als een leerling of medewerker in het LAS geen geldige inschrijving resp. dienstverband meer heeft, dan worden de persoonsgegevens direct gewist. Dit geldt ook voor de gegevens van de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling als deze geen broertjes of zusjes meer op school heeft.
De enige uitzondering hierop zijn (persoons)gegevens die zijn vastgelegd tbv nog niet betaalde rekeningen, indien a) de school de financiële modeule gebruikt en b) dit van toepassing is.

Alleen de hoogst benodigde gegevenbs worden vastgelegd. Gegevens die in het LAS als 'geheim' zijn aangemerkt worden niet in Schoolplanner  over genomen.

Privacy by design

Bij het ontwerp van alle Schoolplanner functionaliteiten, zowel in het verleden als toekomstig, wordt uitgegaan van 'Privacy by design'. Concreet betekent dit dat bij elk ontwerp voor nieuwe functionaliteit of uitbreiding van functionaliteit wordt bekeken welke (persoons)informatie hiermee gemoeid is en welke impact dit heeft op privacy van leerling, ouder en medewerker. Afhankelijk van deze analyse wordt bepaald of het ontwerp moet worden aangepast en hoe de autorisatie van deze functionaliteit moet worden ingericht.

Toegang tot de gegevens

Schoolplanner beheerders hebben toegang tot alle opgeslagen gegevens. Zij gebruiken deze toegang slechts als het voor de uitoefening van hun werk van belang is. Als er kopiën van gegevens nodig zijn (bv voor onderzoek) dan worden deze na gebruik vernietigd. 

Autorisaties

Schoolplanner werkt met autorisaties op basis van rollen. Der school kan zelf bepalen wie bepaalde zaken mag uitvoeren in Schoolplanner. Zo kun je b.v. contactouders autoriseren om het prikbord bij te houden, of leerkrachten om paragrafen aan te leveren voor de nieuwsbrief.

Het is ook mogelijk om bepaalde personen te autoriseren. Dat kan variëren van een ouder die de site bij houdt, tot de penningmeester die de financiën regelt.

Voor stichtingen is er een module die het mogelijk maakt om b.v. de financiële zaken voor bepaalde scholen af te handelen.

Elke school bepaalt zelf de balans tussen privacy en bereikbaarheid. In speciale gevallen kunnen  uitzonderingen worden toegepast.