Privacy

De Schoolplanner is aangesloten bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens), die toezicht houdt op de naleving van de privacywetgeving.

Daarnaast zijn we ingeschreven bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen en maken dus gebruik van het vastgestelde model voor een vewerkersovereenkomst.

Verwerking van persoonsgegevens

Vanaf 25-05-2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB, die dan niet meer geldt) en is bedoeld om de privacy te beschermen van personen van wie gegevens worden ‘verwerkt’.
 
De meest belangrijke wijziging t.o.v. de WPB is dat ouders en medewerkers toestemming moeten geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens (en die van hun kinderen). Deze toestemming moet expliciet worden gegeven, als het gaat om ‘bijzondere’ persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld foto’s. Mensen moeten hun toestemming makkelijk kunnen intrekken en men heeft ook een aantal rechten:

  • Aan het recht op inzien van alle (in Schoolplanner) geregistreerde persoonsgegevens en de mogelijkheid om deze in een standaard formaat te ontvangen.;
  • Recht op vergetelheid; het recht om te vragen om hun persoonsgegevens te verwijderen en om dit door te geven aan alle andere organisaties die deze gegevens hebben gekregen.
  • Recht op dataportabiliteit; het recht (onder bepaalde voorwaarden) om hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. 

Met het gebruik van Schoolplanner voldoen scholen aan de vigerende regelgeving. Zo worden gegevens van kinderen die niet meer op school zitten direct uit de database verwijderd. Dit geldt ook voor de gegevens van ouders als hun laatste kind van school gaat en voor medewerkers die niet meer op school werkzaam zijn.

De gegevens die in het leerling administratie­systeem als 'geheim' zijn aangemerkt, worden niet in Schoolplanner over genomen. Bovendien kan de school de gegevens van een specifieke ouder handmatig ‘onzichtbaar maken’ voor andere ouders als de situatie daarom vraagt. Deze ouder blijft volledig toegang houden tot het systeem inclusief alle communicatie die vanuit Schoolplanner wordt gedaan. Zo heeft de school volledige controle over de klasselijsten.

Verwerkerovereenkomst

Met elke klant wordt een verwerkerovereenkomst afgesloten conform de laatst geldende standaard overeenkomst zoals deze wordt opgesteld door het privacyconvenant. In de bijlage 'Privacybijsluiter' wordt specifiek ingegaan op:

  • Welke dienst wordt er geleverd
  • Welke persoongerelateerde data wordt daarvoor verwerkt
  • Hoe is deze data gecategoriseerd. 

In de beveiliging-bijlage wordt vervolgens beschreven:

  • De classificatie m.b.t. beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid confrom het certificeringsschema
  • Beschrijving van de genomen maatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de data en informatie die Schoolplanner verwerkt te waarborgen.